Welcome.kendo bogu kendo bogu parts kendo shinaiSingle-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi & #7,000 Genuine Indigo-dyed Cotton Kendo Hakama Set Single-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi & #7,000 Genuine Indigo-dyed Cotton Kendo Hakama Set

Single-layered Indigo-dyed Cotton Kendo Gi & #7,000 Genuine Indigo-dyed Cotton Kendo Hakama Set

Our Price: $159.00
Single-layered Navy Cotton Kendo Gi Single-layered Navy Cotton Kendo Gi

Single-layered Navy Cotton Kendo Gi

Our Price: $47.00
Teramoto Shoji Kote Teramoto Shoji Kote

Teramoto Shoji Kote

Our Price: $225.50
5mm Fit-stitched Neo Leather Bogu set "FUJIN"

5mm Fit-stitched Neo Leather Bogu set FUJIN

Our Price: $507.00
6mm Fit-Stitch Kote TA Model 6mm Fit-Stitch Kote TA Model

6mm Fit-Stitch Kote TA Model

Our Price: $225.50
'AOI' - Double Layered Kendo Gi 'AOI' - Double Layered Kendo Gi

AOI - Double Layered Kendo Gi

Our Price: $172.50
5mm O-Ji Kote 5mm O-Ji Kote

5mm O-Ji Kote

Our Price: $252.50
4mm Fit-Stitch Kote OI Model 4mm Fit-Stitch Kote OI Model

4mm Fit-Stitch Kote OI Model

Our Price: $261.50
Eiga Hideyuki Kote Eiga Hideyuki Kote

Eiga Hideyuki Kote

Our Price: $252.50
Kiwada Daiki Kote Kiwada Daiki Kote

Kiwada Daiki Kote

Our Price: $225.50
4mm Fit-Stitch Kote NE Model 4mm Fit-Stitch Kote NE Model

4mm Fit-Stitch Kote NE Model

Our Price: $252.50
6mm Cross-stitched Orizashi Kote 6mm Cross-stitched Orizashi Kote

6mm Cross-stitched Orizashi Kote

Our Price: $252.50
Cross-Stitch Kote MY Model Cross-Stitch Kote MY Model

Cross-Stitch Kote MY Model

Our Price: $252.50
4mm Fit-Stitch Kote TH Model 4mm Fit-Stitch Kote TH Model

4mm Fit-Stitch Kote TH Model

Our Price: $252.50
3 mm Fit-stitched Bogu Set "YOROI GOLD" 3 mm Fit-stitched Neo-leather Bogu Set "YOROI GOLD"

3 mm Fit-stitched Neo-leather Bogu Set YOROI GOLD

Our Price: $633.50